Szolgáltatásainkat segítik a cookie fájlok. Szolgáltatásaink igénybevételével egyetért használatukkal. Több információ

Kérdése van? Hívjon minket: +36 70 391 6768
u

Adatvédelemi nyilatkozat

  1. AZ ADATKEZELŐ
Az adatok kezelője a www.csaszarfa.hu weboldal (továbbiakban weboldal) üzemeltetője, a  CSÁSZÁRFA.HU Kft. (Székhelye: 1115 Budapest, Bártfai utca 49; Cégjegyzékszám: 01-09-994780, e-mail cím: info@csaszarfa.hu).

  2. JOGSZABÁLYOKNAK VALÓ MEGFELELÉS
Az
CSÁSZÁRFA.HU Kft Adatvédelmi Nyilatkozata a vonatkozó hatályos jogszabályok figyelembevételével lett kialakítva és megfelel: Magyarország Alaptörvénye; az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.); az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényt (eKertv.); az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvényt (Eht.); a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényt (Kknyt.); a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényt (Reklámtv.), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletet előírásainak, valamint az "Online Privacy Alliance" ajánlásainak.

  3. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

érintett jogai: az adatalanyt még az adatkezelés megkezdése előtt, valamint kérésére bármikor egyértelműen tájékoztatni kell az adatai kezelésének minden részletéről. Az érintett kérheti adatai helyesbítését, vagy bizonyos esetben törlését is, valamint törvényben meghatározott esetekben tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

Infotv.: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, amelyet az Alaptörvény VI. cikke alapján az Országgyűlés az információs önrendelkezési jog és az információszabadság biztosítása érdekében, az ezen jogok érvényesülését szolgáló alapvető szabályokról, valamint az ellenőrző  hatóságról (NAIH) alkotott. A törvény célja, többekközött, hogy a természetes személyek magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák.

NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, melynek feladata az információs jog védelme és a magyarországi adatkezelések törvényességének felügyelete.

cookie-k („sütik'): rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén ideiglenesen (pl egy on-line banki átutalásnál a munkamenet idejéig) vagy állandó jelleggel (pl. egy többnyelvű honlapnál a használt nyelv megjegyzéséhez, és ez tárlódik, amíg a felhasználó nem törli). A cookie célja, hogy az adott internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Mivel a
segítségükkel többekközött nyomon követhetőek a felhasználó böngészési szokásai az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó számítógépén vagy más eszközén elhelyezni.

  4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
A CSÁSZÁRFA.HU Kft. személyes adatot az érintett hozzájárulása alapján, a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben vesz fel és kezel, illetve olyan esetekben, amikor azt törvény rendeli el.

  5. ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK
Személyes adat csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető.

Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie annak céljának.

Adatkezelés során csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Az adatkezelés csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig történhet.

A személyes adatok – törvényi előírás hiányában – kizárólag az érintett hozzájárulása esetén kezelhetőek. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés célja mellett egyértelmű tájékoztatást kell közzétenni arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni.

Az adatok tárolását az adatkezelés céljával arányban állóan, az adatkezelés céljához szükséges ideig biztonságos módon kell megvalósítani.

Az adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, valamint köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek.

  6. AZ ADATOK MINŐSÉGE
A személyes adatokra vonatkozó követelmények a gépi feldolgozás során:

6.1) az adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni

6.2) az adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni

6.3) az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl

6.4) az adatoknak pontosaknak, és ha szükséges időszerűeknek kell lenniük

6.5) az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé

Különleges adatot nem lehet gépi úton feldolgozni a faji eredetre, a politikai véleményre, a vallásos vagy más meggyőződésre, valamint az egészségre, a szexuális életre vonatkozó személyes adatokat, kivéve, ha a hazai jog megfelelő biztosítékokat nyújt. Ez vonatkozik a büntető ítéletekkel kapcsolatos személyes adatokra is.

  7. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
Az adatok kezelésének célja CSÁSZÁRFA.HU Kft. szolgáltatásainak igénybevétele. A www.csaszarfa.hu weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez
a felhasználó a weboldalon található on-line űrlap kitöltésével, az ott szerepelő személyes adatok valamint opcionálisan megadható informatív adatok megadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes illetve informatív adatait adatkezelő adatbázisában rögzítse, nyilvántartsa, kezelje és feldolgozza. Az on-line űrlap adatkezelőhöz köldésével felhasználó elfogadja a Felhasználási Feltételeket, valamint a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltakat.

A weboldal ún. "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. A sütik apró, veszélytelen fájlok, amelyeket a weboldal helyez el a látogató számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye a böngészést. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban.
A weboldal megtekintése során a technikai működés miatt a "sütik" által automatikusan rögzítésre kerülnek a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. A weboldal üzemeltetője ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag a honlap látogatottsági statisztikák elkészítésére használja. A regisztrációval a felhasználók hozzájárulnak, hogy a weboldal üzemeltetője a személyes adataikat kezelje. A honlap használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik.

Az üzemeltető kezelésébe adott személyes adatok kezelésének célja a honlapon keresztüli szolgáltatásainak igénybevételét szolgálja, valamint a szolgáltatás biztosítása érdekében a szolgáltató és a felhasználó közötti kommunikációt biztosítja. Ezen adatok összesített, statisztikai célú felhasználására kerül sor.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. A CSÁSZÁRFA.HU Kft. csak olyan terjedelemben kéri a személyes adatok megadását, amely a fenti célok miatt szükséges.

A CSÁSZÁRFA.HU Kft. nem dolgoz fel különleges személyes adatokat, mint például faji eredetre, a politikai véleményre, a vallásos vagy más meggyőződésre, valamint az egészségre, a szexuális életre vonatkozó személyes adatokat.

  8. AZ ADATBIZTONSÁG
A CSÁSZÁRFA.HU Kft. nem adja el, nem adja bérbe és semmilyen formában nem bocsájtja rendelkezésére a felhasználókra vonatkozó információkat más cégeknek, illetve magánszemélyeknek, és nem vállal kiküldést külső cégek vagy személyek számára vagy nevében; kivéve ez alól a számviteli kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatszolgáltatás. A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra.

Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles megfelelő biztonsági intézkedéseket tenni az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó biztosítja a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását, az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását, annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították, vagy továbbíthatják, annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe, a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

Az adatkezelőnek az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Az adatkezelő értesíti a felhasználót bármely olyan változásról, amely lényeges változást okoz a szolgáltatás vagy az adatkezelés módjában.

  9. AZ ÉRINTETTEK JOGAI
A felhasználó tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől személyes adatai kezeléséről, kezdeményezheti személyes adatainak helyesbítését, valamint a személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Az adatkezelő 30 napon belül írásban köteles tájékoztatást adni a felhasználó kérelmére az adatfeldolgozónál feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, valamint az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Adattovábbítás esetén pedig az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A felhasználó tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ennek keretében kérheti személyes adatainak helyesbítését és törlését is az adatkezelőtől.

  10. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
Kérjük a felhasználót, hogy ha úgy érzi, hogy a CSÁSZÁRFA.HU Kft. megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel adatkezelővel a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy igényüket polgári bíróság előtt is érvényesíthetik, vagy kérhetik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is. Az esetleges polgári jogvitára a magyar jog irányadó.